Általános Szerződési Feltételek

1. Általános rendelkezések

1.1. Az Általános Szerződéses Feltételek (továbbiakban ÁSZF) azt a szerződéses tartalmat foglalják össze, melyek alapján a Viktória Panzió (8621 Zamárdi, Kossuth Lajos utca 1.), továbbiakban Szolgáltató) általánosságban elszállásolási szerződést köt Vendégeivel.

1.2. Egyedi feltételek nem képezik a részét jelen ÁSZF-nek, de nem zárják ki külön, speciális megállapodások kötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más-más, az adott üzletnek megfelelő feltételekkel.

2. Szerződő felek

2.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül a Szolgáltatónak adja le, úgy a Vendég lesz a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen, amennyiben a feltételek teljesülnek, szerződéses felekké válnak (továbbiakban: Felek).

2.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő közötti megállapodás szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget. A Közvetítőn keresztül kötött megállapodás esetében is a Vendégre jelen ÁSZF szabályai vonatkoznak.

3. A szerződés létrejötte, a szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

3.1. A Vendég szóbeli vagy írásbeli ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld. A Szolgáltató az ajánlatot addig tartja fenn, amíg az abban foglalt feltételeket biztosítani tudja, ajánlati kötöttsége megszűnik az ajánlat visszavonásával, vagy az ajánlat más vendég általi elfogadásával.

3.2. A Szerződés kizárólag a Vendég írásban, vagy a Szolgáltató által üzemeltetett online foglalási rendszeren keresztül leadott foglalásának és a foglaló (deposit) megfizetésének a Szolgáltató általi írásbeli visszaigazolásával jön létre és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.

3.3. A Szerződés módosítása és/vagy kiegészítése kizárólag írásban érvényes, a szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű. E körben a Szolgáltató az e-mail útján történő közlést is írásbeli formának tekinti.

3.4. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

3.5. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

3.6. A szállás-szolgáltatás igénybevételének feltétele a szolgáltatási díj Vendég általi teljes megtérítése, továbbá, hogy a Vendégek személyazonosságukat a törvényes előírásoknak megfelelően, a szoba elfoglalása előtt igazolják. A Vendég köteles magát a személyi igazolvány, lakcímkártya bemutatásával, illetve egyéb módon igazolni, melynek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a Szolgáltató a 2021. január 1-jén hatályba lépett a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény alapján az adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tudjon tenni. A szálláshelyen bejelentés nélkül senki sem lakhat.

4. Az elszállásolás kezdete és vége /check-in; check-out/

4.1. A Vendégnek joga van a bérelt helyiségeket a megállapodás szerinti nap 15.00 órától 21.00 óráig elfoglalni. A Vendégnek a szobát az elutazási nap 10.00 óráig el kell hagynia.      A megadott időponttól eltérni kizárólag előzetes egyeztetés és felár ellenében van lehetőség.

4.2. A Szolgáltatónak abban az esetben, ha a Vendég nem jelenik meg a megállapodás szerinti nap 21.00 óráig, a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik; kivéve, ha a Felek között későbbi érkezési időpont került kikötésre. Amennyiben a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 10.00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, úgy a Szolgáltató jogosult a szobaárat egy további napra is kiszámlázni és ezzel egyidejűleg a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.

4.3. A Vendég a szállást abban az esetben foglalhatja el, ha a bejelentkezéshez szükséges adatokat megadta (személyi igazolvány, lakcímkártya stb). Ennek megtagadás esetén a foglalás a vendég miatt meghiúsultnak minősül és az 5.4. pont szabályai lépnek életbe.

5. Árak, fizetés

5.1. A Szolgáltató weboldalán szereplő árak tájékoztató jellegűek, a változtatás jogát fenntartja. Az árak a különböző közvetítő oldalakon eltérhetnek egymástól. Az ár minden esetben egyedi megállapodás tárgyát képezi, a vendéggel történő egyeztetés (email, telefon) során adott és vendég által elfogadott ajánlat alapján. Minden ajánlat kizárólag a szálláskapacitás erejéig érvényes.

5.2. Foglaló (deposit): A Szerződő fél a szállás-szolgáltatások igénybevételét foglaló (deposit) fizetési kötelezettséggel köteles biztosítani, amelynek kiegyenlítése történhet átutalással, bankkártyás vagy SZÉP kártyás fizetéssel. A foglaló (deposit) általános mértéke a teljes szolgáltatási díj 30%-a, amelytől a Szolgáltató jogosult eltérni, ebben az esetben köteles az eltérést az ajánlatban jelezni. A Felek közötti szerződés hatálybalépésének feltétele a foglaló (deposit) megfizetése. Ha a szerződést a Felek teljesítik, a Vendég által fizetendő ellenérték a foglaló (deposit) összegével csökken.

5.3. Amennyiben a Vendég a számára visszagazolt és általa foglaló (deposit) megfizetésével biztosított szolgáltatást lemondja, a foglalót (deposit) elveszíti, annak visszatérítését nem igényelheti. A foglaló (deposit) a foglalóval (deposit) biztosított szolgáltatás lemondása esetén nem visszatérítendő fizetés. Lemondás esetén a Vendég által már megfizetett foglaló (deposit) kötbérként kerül felhasználásra. A Vendég lemondásával egyidejűleg a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.

5.4. Amennyiben a Vendég a Szolgáltató felé a számára visszagazolt és általa foglaló (deposit) megfizetésével biztosított szolgáltatást nem mondja le, de nem jelenik meg a megállapodás szerinti nap 21.00 óráig a szálláshely területén, hogy a szolgáltatást igénybe vegye, abban esetben a Vendég a szolgáltatás teljes értékét köteles a Szolgáltató részére kötbérként megfizetni.

5.5. Fizetés: A Szerződő fél számláját magyar forintban készpénzben, az igénybevételt megelőzően elektronikus banki átutalás útján, bankkártyás vagy SZÉP kártyás fizetési móddal egyenlítheti ki. A Szolgáltató által felajánlott árfolyamváltás elfogadásával, közös megegyezéssel (vagy ráutaló magatartással) egyéb pénznemben is kifizethető a szolgáltatás díja. A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak teljes ellenértékére legkésőbb az igénybevételkor, vagyis a szállás elfoglalásakor tart igényt, de egyedi megállapodás keretében adhat lehetőséget utólagos fizetésre is. A Szolgáltató a végszámlát a foglaláskor megadott adatok alapján állítja ki.

5.6. A szolgáltatás kötbérmentes lemondására nincs lehetőség. A kötbér mértéke a teljes szerződés ellenérték százalékos mértékben kifejezett mértéke az alábbiak szerint:

 • a szolgáltatás igénybevételének napját megelőző 2. napig a kikötött foglaló (deposit) mértékéig, de minimum 30%,
 • a szolgáltatás igénybevételének napját megelőző napon és az érkezés napján 100%

 

6. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

6.1. A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra vonatkozó Szerződést azonnali hatállyal felmondani, a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

 1. A Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt.
 2. A Vendég a szálláshely biztonsági előírásait, házirendjét nem tartja be, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít.
 3. A Vendég fertőző betegségben szenved, vagy nem tartja be a járványhelyzetben a jogszabályok, vagy a Szolgáltató által bevezetett védelmi intézkedéseket.
 4. A Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott adatszolgáltatási és/vagy fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig.

6.2. A szolgáltatás felmondása esetén, a Szolgáltató a szolgáltatás teljes díjára jogosult, beleértve a foglaló (deposit) összegét is.

7. A Felek egyéb jogai és kötelezettségei

7.1. A Szolgáltató köteles a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás sztenderdek szerint teljesíteni.

7.1. A Szolgáltató köteles a vendég írásos panaszát kivizsgálni, és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni.

 

7.2. A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.

7.3. A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.

7.4. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szálláshelyen.

7.5. A Szálláshelyre állat nem hozható be.

8. A Felek kártérítési felelőssége

8.1. A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek, vagy háziállatok hibájából elszenved. A vendég az okozott kár 150%-ának megfizetésére kötelezhető. Egyebekben az ÁSZF kapcsolódó rendelkezései az irányadók azzal, hogy a jogviszony természetéből fakadóan a Felekre a szerződésszegés szabályai alkalmazandók e kérdésben.

8.2. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai által szándékosan okozott, Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül történik.

8.3. A Vendégnek az őt ért, vagy az általa okozott kárt azonnal jelentenie kell és minden szükséges adatot a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

9. Vegyes rendelkezések

9.1. Felek megállapodnak abban, hogy minden a Szerződéssel kapcsolatos nyilatkozat kizárólag írásban érvényes. Felek megállapodnak abban, hogy írásos jognyilatkozatnak tekintik az e-mailen érkezett nyilatkozatokat is. A Szerződés teljesülése során a Felek kapcsolattartókat kötelesek kijelölni névvel, címmel, elektronikus levélcímmel és telefonszámmal.

9.2. Egyik Fél sem felelős, illetve vétkes a Szerződésben foglalt kötelezettségek azon hibáiért vagy késedelmes teljesítéséért, amelyet vis maior okoz. Vis maior bekövetkezése esetén minden Fél maga viseli a saját érdekkörében felmerülő kárt. Vis maior alatt értendő minden olyan elháríthatatlan külső ok, mint például földrengés, felhőszakadás, árvíz, szélvihar, amely megakadályozza a Felet a szerződéses kötelezettségek teljesítésében. Vis maior bekövetkezése esetén az erre hivatkozó Fél köteles a másik Felet haladéktalanul értesíteni, és egyidejűleg javaslatot tenni az ennek folytán bekövetkező késedelem, illetve hibás teljesítés kiküszöbölésére.

9.3. A Szolgáltató az Adatkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint jár el.

9.4. A jelen ÁSZF-ben, illetve a Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv, valamint a Szerződés szerinti tevékenységre irányadó jogszabályok és szakmai szabályok rendelkezései megfelelően alkalmazandók. A Szerződés és az ÁSZF nyelve a magyar.

9.5. A Vendég a foglaló (deposit) megfizetésével, vagy a szállás szolgáltatás igénybevételével kijelenti, hogy az ÁSZF-ben foglaltakat megismerte, azokat tudomásul vette, azokról szóban és írásban megfelelő tájékoztatást kapott.

A Szálláshely házirendje:

 1. A szálláshely az érkezés napján 15:00 és 21:00 óra között foglalható el. A távozás napján kérjük, a szobát 10:00 óráig szíveskedjenek elhagyni. Amennyiben délelőtt 10:00 óráig a szobát nem adják át felárat számítunk fel. A lefoglalt időpont időelőtti elutazása esetén szállásdíjat nem térítünk vissza. A szálláshelyet csak az előre egyeztetett létszámban vehetik igénybe a vendégek.
 2. Éjszakai pihenő időszak 22:00 és 07:00 között van. A pihenő ideje alatt mindenki számára biztosítani kell a nyugodt pihenéshez való jogot!
 3. A szállásadó jogosult – előzetes bejelentés nélkül – ellenőrizni, hogy a szálláshelyen az előre bejelentett, illetve kifizetett létszámban tartózkodnak-e a vendégek.
 4. A vendégeink látogatót csak és kizárólag a tulajdonos tudtával, beleegyezésével fogadhatnak.
 5. Az átadott kulcsok és kapu távirányítók esetleges elvesztése esetén a vendégek kötelesek azt haladéktalanul jelezni és annak árát, illetve a zárcserét a szállásadónak megtéríteni.
 6. A szállásadó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból adódó esetleges anyagi károkért vagy balesetekért. A vendégek által a nem rendeltetésszerű használattal okozott kárért a vendégek anyagi felelősséggel tartoznak, a kárt közvetlenül meg kell téríteni a szállásadónak és kötelesek azonnal elhagyni az apartmant.
 7. A szálláshely területén tilos a dohányzás, kivéve az erre a célra kijelölt helyeket!
 8. Háziállatot tilos a szálláshely területére behozni!
 9. A háztartási szemét gyűjtése a szobákban és a közös helyiségekben elhelyezett szemetesben lehetséges.
 10. A szobában lévő berendezéseket tilos átrendezni!
 11. A szobákat a vendégeknek tisztán adjuk át, ottlétük alatt takarítást nem végzünk. Távozáskor a szállást olyan állapotban kell átadniuk, amilyenben az érkezésükkor volt: rendben és sértetlenül.
 12. Személyes dolgaikra és értékeikre, amennyiben a szálláshelyen hagyják őket, felelősséget nem tudunk vállalni.
 13. Amennyiben elhagyják az apartmant, zárják be az ajtót és az ablakokat! Feltétlenül csukják be a napernyőket, kapcsolják le a világítást, az elektromos eszközöket beleértve a klímát is, és zárják el a csapokat, ha kimennek a szállásegységből.

Megéri itt foglalni!

Legalacsonyabb ár

Közvetlenül a tulajdonostól

Személyre szabott ajánlat

Legyen ön is a vendégünk zamárdiban!